Namnet Eggelstad

Genom åren har man funnit flera olika sk beläggsformer för byns namn. År 1371 förekommer flera beläggsformer för som Ægilstathæ, Aegilst och AEgilsta.

Från 1485 finns en notering om Egelstade Mölle och Egelstade Skov och 1499 förekommer också beläggsformen Engellsted.

På 1500- och 1600-talet dyker former upp som vi idag kan associera med gammelstavning – Egelstadtt, Eggelsta, Eggelstadtt men också Egillstadtt, Egellstadtt, Egelstadt, Egillstad, Eigilstad, Egillstad och Ekelsta. På 1700- och 1800-talet dyker så Ägelsta och Äggelsta upp tills det så småningom stabiliserar sig på den stavning som vi använder idag – Eggelstad.

Under en period pratade man om Eggelstad Backar och menade då gårdarna i byn till skillnad från Eggelsta weffle som var ängen.

Vid en förfrågan till Ortnamnsarkivet i Lund om vad namnet Eggelstad betyder gavs följande svar:
”Eggelstad är inte säkert tolkat. Efterleden betyder ställe eller boplats. Enligt en tidig tolkning (Gunnar Linde, Studier över de svenska sta-namnen) är förleden mansnamnet Æghil, i dag Egil. Det överensstämmer med formen Ægilstathæ 1371, men inte med det äldsta belägget eller traditionellt uttal med dj. Det skall antingen komma av –gg- eller –k-.

Enligt John Kousgård Sörensen (Danske bebyggelsesnavne på -sted) kan förleden vara ett gammalt ord ikil som betyder ’istapp’. Ordet finns i namn på andra orter, bl.a. i skärgården, där det syftar på ställen där det bildas istappar på bergväggar. Jag är inte övertygad om att det passar för Eggelstad, även om ni har ån bredvid?

En avledning med -il till ek är tänkbar. Detta är ett mycket ålderdomligt (fornsvensk eller tidigare) sätt att avleda diminutiver. *Ekil kunde i så fall vara ett mycket gammalt namn på en mindre ekskog, som i sin tur kan ha tagits upp i namnet på bebyggelsen, som då kunde tolkas som ’stället,boplatsen vid Ekil’ .”

I svaret från Ortsnamnsarkivet påpekades också att inget av tolkningsförslagen är säkra. Så något definitivt svar på vad namnet Eggelstad kommer finns alltså inte.