Stadgar för Eggelstad Byalag

Beslutade vid årsmötet den 9 mars 2010

§1 Allmänt

Eggelstad Byalag är en sammanslutning med syfte att verka för goda förutsättningar för Eggelstad.

Byalaget är religiöst och politiskt obunden, samt verkar för en sund droghantering.

§2 Namn

Föreningens namn skall vara Eggelstad Byalag.

§3  Medlemskap

Byalaget är öppet för alla som verkar för Byalagets målsättning. Rösträtt  har fastighetsägare med  fastighetsbeteckning Eggelstad xx:xx

§4 Verksamhet

Byalaget verkar för god kommunikation mellan byns invånare, mellan byn och kommunen samt mellan byn och Sjöbo Kommuns Bygdeforum.

Byalaget sörjer för att julgran sätts upp och tas ner varje år.

Byalaget genomför varje år minst en fest för medlemmarna.

§5 Förtroendevalda

Byalaget har 3 Åldermän som väljs rullande av årsmötet på 3 år med en per år. De benämns Förste, Andre och Tredje Ålderman. Förste Ålderman är sammankallande.

Kassör och två revisorer väljs av årsmötet.

Firmatecknare väljs av årsmötet

§6 Verksamhetsår/räkenskapsår

Verksamheten omfattar kalenderår . Åldermännens arbetsår omfattar tiden från årsmöte tom närmast följande årsmöte.

§7 Utlysande av årsmöte

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet och delges medlemmarna snarast men senast 1 vecka innan årsmötet.

§8  Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år innan mars månads utgång.

Följande punkter skall behandlas på årsmöte

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

2 Val av två justeringsmän

3 Godkännande av dagordning

4 Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt

5 Protokoll från föregående möte

6 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk redogörelse, resultat och balansräkning

8 Revisionsberättelse

9 Ansvarsfrihet för styrelsen

10 Verksamhetsplan

11 Val av Tredje Ålderman, kassör och revisor

12 Val av firmatecknare

13 Propositioner

14 Motioner

15 Övrigt

§9 Ändring av stadgar.

Ändring av stadgarna kan göras av två på varandra följande årsmöten och med 2/3-dels majoritet av de närvarande medlemmarna.

§10  Tillgångar vid upplösning.

Vid en eventuell upplösning av Eggelstad Byalag skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna.

Stadgarna för Eggelstad Byalag är beslutade vid årsmötet den 9 mars 2010.